Gedragscode persoonsgegevens

Naar aanleiding van de vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de FIDIN de oude Gedragscode op enkele onderdelen aangepast. Met deze wijziging worden de bestaande regels in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving en aangepast aan de actuele omstandigheden.

In de Gedragscode zijn de belangrijkste algemene beginselen voor het verwerken van persoonsgegevens opgenomen. Dit houdt met name in dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt overeenkomstig de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. In de Gedragscode wordt aangegeven welke gegevens mogen worden verwerkt en onder welke voorwaarden de gegevens mogen worden verwerkt. Er is een nadere uitwerking opgenomen van de verplichting voor de FIDIN-leden om betrokkenen, van wie zij gegevens verwerken, hierover te informeren. Tot slot bevat de Gedragscode bepalingen over het recht op inzage van gegevens door betrokkenen en de mogelijkheid om klachten over niet-naleving van de Gedragscode voor te leggen aan de Commissie voor de Aanprijzing van Veterinaire Producten (CAVP).

De Gedragscode is eerder voorgelegd aan de besturen van de KNMvD en LTO. De aangepaste Gedragscode is niet voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De individuele verantwoordelijkheid van de FIDIN-leden met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens blijft gelden.