Distributie

Voor het distribueren van diergeneesmiddelen is een vergunning verplicht. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een groothandels- en kleinhandelsvergunning.

Groothandelvergunning
Een groothandelaar koopt diergeneesmiddelen van de fabrikant (of importeur) en verkoopt deze aan de kleinhandel. Groothandelaren mogen ook onderling (tussen groothandelaren) diergeneesmiddelen verhandelen, maar mogen geen diergeneesmiddelen rechtstreeks aan de eindgebruiker (diereigenaar) leveren. De groothandelsvergunning is geldig in alle EU Lidstaten en worden verstrekt door de Lidstaat waar de groothandelaar is gevestigd. Voor de groothandelsvergunning gelden eisen met betrekking tot Goede Distributie Praktijken (GDP), hetgeen ziet op gecontroleerde opslag en vervoer van diergeneesmiddelen.
 
Voor het verhandelen van diergeneesmiddelen uit een andere EU Lidstaat is een groothandelsvergunning vereist en dient voor het betrokken diergeneesmiddel eerst een parallelhandelsvergunning te worden aangevraagd bij het Bureau Diergeneesmiddelen.
Een dierenarts die binnen Nederland diergeneesmiddelen wil leveren aan een andere dierenarts, heeft daarvoor ook een groothandelsvergunning nodig. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kan een dierenarts incidenteel diergeneesmiddelen leveren aan een collega-dierenarts, als deze een tijdelijk tekort heeft. Er mag daarbij geen sprake zijn van handel.
 
Kleinhandelsvergunning
Een kleinhandelaar koopt diergeneesmiddelen van een groothandelaar en verkoopt deze aan eindgebruikers. De Verordening bepaalt dat daarvoor een vergunning nodig is, gebaseerd op het nationale recht van de betrokken Lidstaat.
 
In Nederland heeft de dierenarts van rechtswege een kleinhandelsvergunning om diergeneesmiddelen te leveren aan zijn eigen klanten. Ook de apotheker heeft van rechtswege een kleinhandelsvergunning. De dierenspeciaalzaak hoeft geen kleinhandelsvergunning te hebben voor de verkoop van niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen voor gezelschapsdieren. De kleinhandelaar die diergeneesmiddelen voor voedselproducerende dieren verkoopt, voorschriftplichtig (URA) of niet (VRIJ) heeft wel een kleinhandelsvergunning nodig.
 
Diergeneesmiddelen dienen te worden gebruikt volgens de voorwaarden waarvoor zij – in Nederland – zijn toegelaten. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen diergeneesmiddelen uit een ander land worden toegepast (zie de informatie bij voorschrijven “de cascade”).

Internethandel
Internethandel is op grond van de Verordening binnen de EU alleen mogelijk voor niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen. Op nationaal niveau kan een uitzondering worden gemaakt en Nederland heeft ervoor gekozen daarvan gebruik te maken voor diergeneesmiddelen met kanalisatiestatus URA. Alleen houders van een kleinhandelsvergunning mogen URA-diergeneesmiddelen binnen Nederland via internet verhandelen aan houders van dieren, onder voorwaarde van een diergeneeskundig voorschrift. Internethandelaren dienen een door de Europese Commissie ontwikkeld logo te gebruiken. Op basis van dit logo kunnen consumenten zien of de webshop betrouwbaar is en geen “nep” diergeneesmiddelen verkoopt. Op de website van het CBG is alle informatie over internethandel te vinden, inclusief de lijst met kleinhandelsvergunningen voor internethandel in Nederland.

Binnen FIDIN is een aantal afspraken gemaakt om de distributie van diergeneesmiddelen op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Het betreft regels rond het aanprijzen van diergeneesmiddelen, het omgaan met persoonsgegevens en het garanderen van een goede tracking & tracing. Deze onderwerpen worden op de website nader toegelicht.